English | Bahasa Malaysia
   
 

 

TERMA DAN SYARAT - SYARAT KEMASUKAN

Sila ambil masa anda sebentar untuk membaca dan memahami terma dan syarat-syarat kemasukan

TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMASUKAN BERIKUT DIGUNAKAN APABILA ANDA MELAWAT LAMAN WEB INI DAN PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH AMANAHRAYA DAN ANAK SYARIKATNYA. DENGAN MELAWAT / MENGGUNAKAN MANA-MANA BAHAGIAN DALAM LAMAN WEB INI, ANDA BERSETUJU DENGAN TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMASUKAN TANPA MENGIRA HAD DAN KELAYAKAN.

JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMASUKAN BERIKUT SILA BERHENTI DARIPADA MELAWAT /MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN LAMAN WEB INI DENGAN SEGERA.

Am

Terma “AmanahRaya” seperti yang digunakan dalam terma dan syarat-syarat yang terkandung adalah merujuk kepada Amanah Raya Berhad. Terma “Kumpulan AmanahRaya” pula adalah merujuk kepada Amanah Raya Berhad dan anak-anak syarikatnya samada secara individu dan/atau usaha sama seperti dalam konteks yang dipersetujui.

Semua produk dan perkhidmatan Kumpulan AmanahRaya dan anak-anak syarikatnya adalah termaktub dalam subjek dan terma serta syarat-syarat perjanjian yang digunapakai. Terma dan syarat-syarat tersebut bertujuan untuk melaraskan kemasukkan anda ke laman web dan ianya perlu dibaca bersama terma dan syarat-syarat berkaitan yang telah ditentukan untuk sebarang transaksi, produk dan / atau perkhidmatan yang disediakan dalam laman web ini. Jika terdapat sebarang konflik / percanggahan di antara terma dan syarat-syarat kemasukan dan terma dan syarat-syarat yang diselaraskan untuk sebarang transaksi, produk dan / atau perkhidmatan yang terkandung, kandungan yang terakhir akan diambil kira.

Informasi, bahan, fungsi dan kandungan yang terkandung di dalam laman website ini boleh bertukar pada bila-bila masa dengan atau tanpa notis dan bergantung pada budi bicara mutlak Kumpulan AmanahRaya.

Penggunaan dan kemasukkan terhadap laman web ini dan/atau perkhidmatan yang terkandung berikut adalah di kira atas penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

Penafian

Bahan-bahan dan informasi yang terkandung di dalam laman web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada perkhidmatan, produk, informasi, data , teks, graphic, audio, video , pautan atau perkara lain adalah disediakan oleh Kumpulan AmanahRaya dan berasaskan “seperti” dan “seperti didapati” . Bahan rujukan dan informasi terkandung dalam laman web ini termasuk bahan dan informasi adalah diambil daripada pihak ketiga.

Pihak Kumpulan AmanahRaya tidak menyuarakan atau memberi jaminan, mewakili atau mengesahkan termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana jaminan tajuk, perlanggaran undang-undang, dagangan, penggunaan, pengendalian, kelengkapan, ketepatan, terkini, kualiti puas hati, boleh dipercayai, kesesuaian untuk tujuan tertentu berkenaan website, bahan informasi dan/atau fungsi terkandung, menafikan liabiliti kesalahan atau ketinggalan dalam bahan , informasi dan/atau fungsi. Tanpa menghina perkara di atas dan/atau terma dan syarat-syarat perjanjian yang telah dibentuk dan digunakan terhadap produk dan perkhidmatan Kumpulan AmanahRaya Berhad, Kumpulan AmanahRaya akan memastikan dan bertanggungjawab untuk memastikan ketepatan dan kesahihan semua informasi berkenaan transaksi dan produk AmanahRaya yang mana asalnya daripada Kumpulan AmanahRaya. Selanjutnya Kumpulan AmanahRaya tidak menjamin atau mewakili kemasukkan ke keseluruhan atau sebahagian laman web ini, bahan-bahan, informasi dan atau fungsi yang terkandung tidak diganggu atau bebas daripada kesilapan atau apa-apa jua kesan akan diperbetulkan, atau tanpa dilengah , kegagalan , kesilapan atau informasi yang hilang disampaikan , tidak ada virus atau dicemari atau merosakkan propert I akan disampaikan atau tiada kerosakan akan berlaku pada sistem komputer. Bahan-bahan , informasi dan fungsi yang disediakan dalam laman web ini tidak akan dalam apa jua keadaan ditafsirkan sebagai tawaran atau mendapatkan untuk dijual, membeli, memberi , menerima,menerbitkan,, memperuntukkan atau memindahkan, atau member apa jua nasihat /pandangan berkenaan saham, stok,bon,nota, faedah, unit amanah, dana bersama atau lain-lain sekuriti , Pelaburan, pinjaman, wang pendahuluan, kredit atau deposit dalam apa jua bidang kuasa.

Anda bertanggungjawab untuk menilai kualiti,ketepatan,pengemasinian dan kegunaan semua perkhidmatan, kandungan, pandangan, pendapat dan lain-lain informasi yang diterima atau aksess untuk mellaui laman web, selanjutnya anda perlu menemui/meminta nasihat dan pandangan professional di sepanjang masa unrtuk mendapatkan pengesahan mengenai bahan-bahan dan informasi terkandung sebelum membuat apa-apa jua pelaburan,perniagaan atau keputusan komersial berdasarkan bahan-bahan dan informasi berkaitan.

PAUTAN

Pautan daripada atau kepada laman web dari pihak luar adalah bertujuan untuk kemudahan sahaja. Pautan laman web tersebut adalah dimiliki dan dijalankan oleh pihak ketiga dan oleh itu ianya adalah bukan di bawah kawalan Kumpulan AmanahRaya. Kumpulan AmanahRaya tidak akan bertanggungjawab dan tidak membuat apa-apa jaminan berkenaan kandungan dalan laman web tersebut, pihak ketiga yang disebutkan atau produk dan perkhimatan yang berkaitan dengan pihak ketiga. Selanjutnya lagi, pautan yang disediakan dalam laman web ini tidak boleh dikira sebagai pengesahan atau pembetulan atau kelulusan berkenaan pautan laman web atau kandungan tersebut. Menghubungkan ke mana-mana laman web pihak luar adalah di bawah tanggungjawab anda sepenuhnya dan Kumpulan AmanahRaya tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerosakan berhubung pautan tersebut.Anda adalah dinasihatkan untuk membaca kenyataan privasi polisi (jika ada) pada mana-mana laman web yang berpaut pada laman web ini.

HAK CIPTA

Selain/kecuali perkara yang pernah dinyatakan, hak cipta laman web ini dan kandungannya termasuk tetapi tidak terhad terhadap teks,imej,grafik, fail suara, fail animasi, fail video dan penyusunannya adalah harta Kumpulan AmanahRaya dan dilindungi oleh Undang-undang hak cipta Malaysia dan antarabangsa. Tidak ada mana-mana bahagian pun dalam laman web ini boleh diubah suai,disalin, diedarkan, dipindahkan , disiarkan, dipaparkan, diulang semula, diterbitkan,dilesenkan, dipindahkan , dijual atai urusan komersial dengan apa jua cara dengan atau tanpa kebenaran bertulis daripada Kumpulan AmanahRaya.

Anda juga tidak dibenarkan tanpa kebenaran bertulis daripada Kumpulan AmanahRaya memasukkan mana-mana pautan dalam laman web ini atau web lain, rangka atau “cermin” dalam mana-mana bahan yang mengandungi laman web ini dalam “server” lain.

Sebarang produksi ulang semula yan gtidak dibenarkan, ulang pindah atau menyalin atau modifikasi berkenaan sebarang bahan/kandungan dalam laman web Kumpulan AmanahRaya akan menyebabkan perlanggaran undnag-undang yang akam membawa kepada tindakan undang-undang.

Kumpulan AmanahRaya menafikan semua liabilitiyang mungkin timbul daripada mana-mana ulang semula produksi yang tidak dibenarkan atau penggunaan kandungan/bahan dalam laman web Kumpulan AmanahRaya.

TANDA NIAGA

Kesemua tanda niaga, tanda perkhidmatan dan logo yang dipaparkan dalam laman web ini adalah harta Kumpulan AmanahRaya dan/atau berkenaan tuan punya pihak ketiga seperti yang digambarkan dalam laman web ini. Hanya dengan kebenaran bertulis daripada Kumpulan AmanahRayaatau tuan punya pihak ketiga yang berkaitan oleh mana-mana tanda niaga, tanda perkhidmatan atau logo yang dipaparkan dalam laman web ini , tiada lesen atau hak yang diberikan kepada mana-mana pihak untuk mengakses dan digunakan laman web ini, muat turun, ulang semula pengeluaran, menyalin atau mengubah suai tanda niaga, tanda perkhidmatan atau logo. Perkara yang sama juga dinyatakan kecuali kebenaran bertulis diberikan oleh Kumpulan AmanahRaya atau pihak tuan punya yang berkaitan, tiada tanda niaga, tanda perkhidmatan atau logo boleh digunakan atau dikaitkan atau ditanda mana-mana pautan kepada laman web Kumpulan Amanahraya atau mana-mana bahagian.

PENGECUALIAN LIABILITI

Kumpulan AmanahRaya dan/atau rakan kongsi tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan apa jua yang timbul daripada kontrak, tort, kecuaian, strict liabiliti atau apa jua asas, termasuk tanpa had, secara langsung atau tidak langsung, istimewa, sampingan / tambahan, akibat atau kerosakan, atau kerugian harta atau simpanan yang timbul daripada hubungan kemasukan atau penggunaan atau ketidakupayaan untuk memasuki laman web ini (atau mana-mana pihak ketiga kepada atau daripada laman web AmanahRaya). Pengecualian klausa berkuat kuasa dengan kebenaran sepenuhnya daripada undang-undang.

INDEMNITI

Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung sepenuhnya kerugian, perbelanjaan dan kos termasuk kos perundangan yang disebabkan oleh (1) penggunaan anda atau penyalahgunaan laman web ini dan perkhidmatannya, atau (2) anda melanggar terma dan syarat-syarat yang terkandung, atau (3) apa jua hak harta intelektual atau perlanggaran hak harta yang dituntut oleh oleh pihak ketiga terhadap Kumpulan AmanahRaya berkenaan penggunaan laman web ini yang anda gunakan.

PENAMATAN

Kumpulan AmanahRaya berhak untuk menamatkan dan/atau menggantung kemasukkan anda ke laman web ini dan/atau penggunaan anda dalam laman web ini pada bila-bila masa untuk sebarang tujuan. Secara khususnya dan tanpa had, Kumpulan AmanahRaya mungkin menamatkan dan/atau menggantung kemasukan anda jika didapati mencabuli mana-mana terma dan syarat dan kandungan, atau mencabuli hak Kumpulan AmanahRaya, atau terhadap mana-mana pengguna atau terhadap mana-mana pihak ketiga.

LAIN-LAIN PERKARA

The failure of the AmanahRaya Group to exercise or enforce any right or provision of these terms and conditions shall not constitute a waiver of such right or provision.

If any part of these terms and conditions is determined to be invalid or unenforceable pursuant to applicable law, then the invalid and unenforceable provision will be deemed superseded by a valid, enforceable provision that most closely matches the intent of the original provision and the remainder of the other provisions of the terms and conditions shall continue in full force and effect.

Any rights not expressly granted herein are reserved.

Law and Jurisdiction

These terms and conditions are governed by and are to be construed in accordance with the laws of Malaysia. By accessing this website and/or using the services provided herein by the AmanahRaya Group, you hereby consent to the exclusive jurisdiction of the Malaysian courts in Kuala Lumpur, Malaysia in all disputes arising out of or relating to the use of this website.

The AmanahRaya Group makes no representation that the materials, information, functions and/or services provided on this website are appropriate or available for use in jurisdictions other than Malaysia.

 
 

© 2013 AmanahRaya. Hak cipta Terpelihara. | Peta Laman | Terma & Syarat | Dasar Polisi | Intranet AmanahRaya | Webmail